Yoga Centrum Utrecht                                           

 

 

waar yoga meer dan ontspannen is           

 

 

 

 

er zullen geen nieuwe studiejaren gestart worden

 

 

 

 

                             home  welkom  wat is yoga lessen rooster en kosten opleiding reizen vragen links kontakt  

Inleiding
Wat is yoga?
Uitgangspunten
Cursusinhoud  
Leerplannen
Evaluatie & Toetsing  
Toepassingen
Praktische gegevens
rooster
 
 

 

Intensieve Yoga Scholing

 

Vierjarige ervaringsgerichte opleiding tot yogalerares/leraar

olv. Rob Obermeijer

Inleiding
In deze scholing gaat het om de yogabeoefening in de ruimste zin van het woord. Ook al is het een lerarenopleiding, centraal staat de persoonlijke ontwikkeling en verdieping: alle kennis en vaardigheden die aangedragen worden staan in dienst daarvan. We leiden vooral op tot bewust levende mensen. Uiteraard is naast deze inzichtelijke scholing, een didactische scholing van wezenlijk belang in onze opleiding.

 

Naast deze vierjarige opleiding verzorgen wij ook na- en bijscholingen. Onze opleidingen en bijscholingen zijn erkend door de Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland.

Yoga is een proces van bewust-worden, dat resulteert in bewust-zijn. Proces en resultaat waar naartoe gewerkt wordt zijn dezelfde; bewust-worden is bewust-zijn. Zijn is een toestand (staat), 'worden' een aktie. Bij yoga is dus de aktie in zichzelf gericht, zonder doel buiten de aktie. De aktie zelf is het doel, het Zijn. Dit betekent rust in beweging of beweging in rust. Het volmaakte evenwicht tussen spanning en ontspanning.

Dit kan alleen maar plaatsvinden in het hier en nu.
Bewust zijn betekent dus, open met volledige aandacht in het hier en nu zijn.

Het is de bedoeling de leerlingen hiermee in kontakt te brengen en de vaardigheden te leren waarmee zij anderen in dit proces kunnen begeleiden en stimuleren.
Er wordt hierbij gebruik gemaakt van verschillende technieken en werkmethoden die zich in het rijke arsenaal van 'de Yoga' bevinden, zoals bv. hathayoga, rajayoga, jnanayoga, mantrayoga, maar ook van westerse methoden die ons op deze weg van ontdekken behulpzaam kunnen zijn zoals bv. psychologie en wijsbegeerte.
Centraal in de yogascholing staat het leren waarnemen en ervaren. Om open te kunnen waarnemen moet het denken gezuiverd worden. De grond van het denken wordt onder de loep genomen om bewust te worden van de ideeënwereld die eraan ten grondslag ligt, waardoor een opener blik op jezelf en de wereld mogelijk wordt.

Er worden 'wijzen' uit oost en west bestudeerd van nu en vroeger. Zoals bv. J. Krishna-murti, Wolter Keers, Patanjali, Sri Shankara, e.a.

Het kennen van de adem is een essentiële schakel in het proces van bewustwording. Adem is de belangrijke intermediair tussen de verschillende facetten en lichamen die we zijn. Er wordt wel gezegd: Adem = Leven = Zijn.
Om het lichaam goed te kunnen begrijpen en kennen is een zekere mate van anatomische en fysiologische kennis nodig. Bij alles wat in de opleiding aan de orde komt, gaat het om het verdiepen van de eigen levende ervaring.

 

 

Wat is Yoga? 

'Het doel van yoga is de beperkingen (onzuiverheden), die door het proces van conditionering zijn ontstaan te herkennen en door ze te erkennen de mogelijkheid te geven te verdwijnen, zodat het licht van puur ongeconditioneerd bewustzijn kan schijnen.'(Patanjali) 

Bij yoga is de aandacht, in tegenstelling tot het gewone leven gericht op wie je bent, niet op wat je hebt. Aangezien de aandacht vaak gericht is op wat je hebt, ben je je daarmee gaan identificeren en is er een verkeerd beeld van jezelf en de werkelijkheid ontstaan ( A-vidya wordt dit genoemd, onzuivere kennis). Je identificeert je het meest met de gedachte een persoon te zijn. Deze persoon bestaat meestal uit verschillende aspecten, zoals lichaam, denken, baan,  mogelijkheden en onmogelijkheden, die verzameld zijn onder de noemer 'ik'. Dit 'ik' is echter iets dat jij waarneemt. Iets dat je waarneemt kun je niet zijn. Toch hebben wij ons in algemeenheid deze gedachte toegeëigend en tot ons zelf gemaakt en willen die nu verdedigen en behouden. Daardoor ontstaan spanningen en geblokkeerdheid. 

Yoga legt dit proces bloot, door deze spanningen die zich in lichaam en geest hebben vastgelegd, bewust te worden. Hier begint het proces van zuiver waarnemen, het kijken naar jezelf zonder vooringenomenheid. 'Ik' leer je zien als buitenkant, als de 'auto, het voertuig' waarmee je nuttig kunt en moet werken, maar die je niet zelf bent. 

Als je deze identificaties kunt zien als resultaten van A-vidya zal je deze vanzelf stoppen. Door het vasthouden en verdedigen los te laten, verdwijnen ze van zelf. Zoals sneeuw voor de zon verdwijnt, lossen spanningen/blokkades op in het licht van het bewustzijn. 
Er hoeft niets geleerd te worden alleen maar afgeleerd, losgelaten, ontspannen.  

Het wezen, het 'zijn' is er altijd, was er altijd en zal er altijd zijn. Doordat de blik de 'verkeerde' kant op gericht is, wordt het wezenlijke niet gezien. Wij zijn ons voortdurend bewust van onze 'eigenaardigheden' die we verworven hebben. Daardoor zie je vooral de verschillen tussen jezelf en de ander. Wanneer je zou ontdekken wat achter al deze verschillen schuilgaat, dan zie je het ware zijn, dat eeuwig is en dat zich niet onderscheidt van het zijn van al het andere. Dit is wat men eenheid noemt. Deze eenheid is direct in het hier en nu te ervaren. 
Daar zijn geen moeilijke oefeningen of reizen naar India voor nodig. De ontdekkingstocht is bij jezelf, in het dagelijks leven, de grootste oefening. Op deze wijze word je steeds meer de stilte, onbewogen toeschouwer: onbewogen en toch aangedaan. Hoe paradoxaal het ook klinkt; stil, en toch in het ritme van actie en rust.  

In dit proces is het lichaam voortdurend het vertrekpunt en aankomstpunt, omdat daar het bewustzijn het duidelijkst gemanifesteerd wordt. Met behulp van de hatha-yoga oefeningen leer je het lichaam te observeren, de grenzen en de mogelijkheden ervan te ontdekken, er mild mee om te gaan en te accepteren voor wat het is. Het onderzoek van het lichaam, met behulp van het uitgebreide arsenaal aan oefeningen op lichamelijk, emotioneel en geestelijk gebied (van lichaamswerk, hatha-yoga, het werken met klanken-mantra's tot visualisaties) helpt uiteindelijk het wezen van het lichaam te ontdekken. Het lichaam is niets anders dan de onmetelijke aandacht, de open onbegrensde ruimte. Het zijn de beperkingen, ideeën en angsten die het je anders doen ervaren. Het gaat over de eenheid tussen lichaam en geest, er is geen onderscheid tussen beide. Vandaar dat lichaam en geest zich in elkaar spiegelen en lichamelijke spanning zijn geestelijke tegenhanger heeft en andersom.   

In de opleiding wordt aandacht besteed aan chakra-yoga. 
Heel kort gezegd: Chakra's zijn plaatsen in het lichaam die we als centra van energie kunnen beschouwen. Deze centra bevinden zich in en verbinden de verschillende energie-lichamen waaruit je bestaat. Het typerende van chakra-yoga is, dat zij tegelijk lichamelijke, mentale en spirituele aspecten beïnvloedt. 

In deze zin is yoga een zuiveringsproces:  

 1. Het zien (bewustworden) van de conditioneringen (de goede en de slechte, het genot en de pijn).
 2. Dit te erkennen en te accepteren, ze zijn er, zo is het en niet anders en ze mogen er zijn.
 3. Het zien (bewustworden) van de valse identificaties. De verzamelde herinneringen, de wervelingen in het denken, het 'ik', is er; ze staan op zichzelf. 
 4. Het opheffen, loslaten van de vereenzelviging met de conditioneringen, waardoor je de geblokkeerde energie bevrijdt.


Uiteindelijk is yoga slechts loslaten, ontspannen in de meest ultieme vorm.

 

   

Uitgangspunten & Doelstellingen 
De uitgangspunten van de opleiding zijn de volgende:  

 • je persoonlijke ontwikkeling staat centraal en eigen ervaringen zijn daarbij essentieel.
 • de kunst van het zuiver waarnemen, het opnieuw leren kijken naar jezelf, de wereld en het onuitsprekelijke loopt als een rode draad door de opleiding.
 • je gaat op weg een 'yogi' te worden. Een yogi is iemand die handelend niet handelt; iemand die voortdurend in zichzelf verankerd is en daarbij vrij is van al wat anderen in zijn greep houdt, bindt en afhankelijk maakt. Die vrijheid heeft hij verkregen door inzicht (jnana).
 • als hulpmiddel wordt de systematiek van de chakra's gebruikt. Een systematiek is nu eenmaal nodig om de wereld, die zich als chaos aan ons voordoet, enigszins te ordenen.
 • het lichaam (met de daarbij behorende hatha-yoga oefeningen) is het voortdurende vertrekpunt als middel tot bewustwording.


Doelstellingen 
De doelstelling van de opleiding is de cursisten: 

 • te stimuleren en te begeleiden in het proces van; bewustworden, het zich-zelf ontdekken, accepteren en loslaten,  het in rust en toch handelend in het 'hier en nu' zijn.
 • inzicht te geven in bovenstaande processen.
 • de vaardigheden te leren dit proces aan anderen, hun toekomstige leerlingen, over te dragen.

 

Toepassing van de cursus 
De I.Y.S. probeert een brede achtergrond aan te bieden zodat het hierboven geschetste leerproces vanuit verschillende invalshoeken te volgen is.De combinatie van de persoonlijke ontwikkeling en het vakgerichte, geeft verschillende mogelijkheden. 
Veel van de leerlingen hebben het plan yoga-leraar(es) te worden en studeren ook zo af. Het is ook mogelijk de scholing alleen voor eigen verdieping en ontwikkeling te gebruiken. Tevens kan de opleiding of een deel daarvan gebruikt worden als bijscholing. Afgestudeerden aan de opleiding of van andere opleidingen kunnen deelnemen aan een vervolggroep die ongeveer zeven maal per jaar een dag bijeenkomt met als doel: praktijkervaringen uit te wisselen en praktische- en theoretische verdieping en ondersteuning te verzorgen.

 

Werkwijze  
|
Werkvormen| Vakken| Lesdag| Bloklessen |
In het algemeen kun je zeggen, dat we een voortdurend leerproces nastreven. Hiermee wordt het vermogen van de student om zelfstandig te studeren, aangesproken. Om zorgvuldig de ontwikkeling te volgen, zijn de begeleidende gesprekken, waarin we de vorderingen evalueren, van belang. De student wordt verzocht een soort dagboek bij te houden en een halfjaarlijkse brief te schrijven. Daarnaast zal het lezen van boeken, het verwerken van het behandelde in de lesdagen en het bijhouden van het eigen oefenprogramma vereist zijn. De studenten worden gestimuleerd om samen te studeren in een studie- of huiswerkgroepje dat in ieder geval een maal per maand bijeenkomt.
Daarbij zij aangetekend dat het volgen van wekelijkse yoga lessen van het grootste belang is.

Werkvormen

|Vakken| Lesdag| Bloklessen |
Er worden de volgende werkvormen gehanteerd:
houdingen (asana's)
meditatie
adem (pranayama)
mantra's zingen
yantra-tekenen
zelf lesgeven
hoorcolleges
discussie
huiswerkopdrachten
verslagen maken
stage
zelf (een deel van) de les verzorgen.

Vakken

|Werkvormen|Lesdag| Bloklessen |

 1. De behandeling van de verschillende vormen van yoga, zoals de klassieke houdingen en bewegingen (hathayoga), de yoga van het doen (karmayoga), het zingen van klanken en teksten (mantrayoga), de bhakti-yoga, die zich toelegt op overgave en devotie en de yoga van de ware Zelf-kennis (jnanayoga).
 2. Ademtechnieken (pranayama's), waaronder de swaryoga, die zich bezighoudt met de invloed van de adem op de werking van de hersenhelften.
 3. Ontspanningstechnieken.
 4. Meditatievormen; waaronder chakrameditatie.
 5. De chakraleer; inzicht verkrijgen in de systematiek en de verschijningsvormen van de elementen.
 6. Psychologie en chakra-psychologie.
 7. Filosofie
  • oosterse filosofie
  • inleiding in de westerse filosofie.
 8. Mythologie, met name oosterse mythologie b.v. de Ramayana en Mahabha-rata/Bhagavad Gîta.
 9. Inleiding in enkele belangrijke yoga-teksten (Patanjali, Hathayoga-pradipika, Upanishads, Siva Samhita etc).
 10. Het kennismaken met enkele belangrijke auteurs oa. J. Krishnamurti, Wolter keers, H. Johari, Lau-O-Tze, Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharshi.
 11. Lesgeven;
  • het zich eigen maken van oefeningen.
  • experimenteren in een oefengroepje van drie mensen (b.v. thuis)
  • het lesgeven aan medestudenten, waarover feedback wordt verkregen.
  • het lesgeven in chakra-yoga vraagt specifieke kennis waar ruim aandacht aan wordt gegeven.
  • In grote lijnen loopt deze ontwikkeling synchroon met de opbouw van de vier opleidingsjaren.
  • Methodiek, didactiek, groepsdynamica.
 12. Anatomie, fysiologie, pathologie, endocrinologie in relatie tot de yogapraktijk en voedingsleer en ayurveda (oosterse gezondheidsleer).  

Lesdag 

|Werkvormen| Vakken|Bloklessen |
In algemeenheid wordt een dag begonnen met praktische oefeningen, waarmee een thema wordt ingeleid. N.a.v. de oefeningen wordt de theorie van de houdingen en het ervaren thema uitgewerkt. Zo lopen theorie en praktijk, filosofie/psychologie en ervaring in elkaar over.


Bloklessen

|Werkvormen| Vakken| Lesdag
Tijdens de bloklessen wordt een speciaal onderwerp, bv subtiele anatomie, westerse filosofie of het bewegingsapparaat in hoorcollegevorm aan alle jaren van de opleiding tegelijk gegeven.
   

  

Evaluatie en toetsing 
Aan het eind van ieder jaar wordt in een evaluatiegesprek, dat door de student is voorbereid met een schriftelijk verslag van het ontwikkelingsproces, nagegaan of de student met voldoende inzet heeft gewerkt en het aangebodene heeft verwerkt/eigen gemaakt. In dit gesprek wordt besloten of de student doorgaat naar het volgende jaar.

De eindevaluatie
Deze kan resulteren in het diploma van de Intensieve Yoga Scholing.
Men komt hiervoor in aanmerking als men:

  • een eindscriptie heeft ingeleverd en besproken
  • de schriftelijke examenvragen met voldoende kwaliteit zijn beantwoord
  • de proeflessen met voldoende resultaat heeft gegeven
  • de bloklessen heeft gevolgd
  • niet meer dan 5% van de lessen gemist heeft

In het eindevaluatie gesprek, dat eveneens schriftelijk is voorbereid door de student zal gezamenlijk worden besloten (dwz. kandidaat, medestudenten en docenten) of de kandidaat het aangebodene van de opleiding op voldoende wijze heeft eigen gemaakt en in staat is dit over te brengen aan anderen en dus aan de eisen van de opleiding heeft voldaan.

Praktische gegevens Plaats Inschrijving Toelatings eisen Kosten Wijze van betaling Erkenning

 Praktische gegevens

 • De opleiding wordt verzorgd door Rob Obermeijer  in samenwerking met enkele gastdocenten.
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Bijeenkomsten om de 14 dagen afwisselend op vrijdagmiddag en vrijdag avond.
  • vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur
  • vrijdagavond   van 17.00 tot 22.00 uur
 • Er zijn twee ''weekeinden'' per jaar:
  • vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
  • zaterdag van 10.00 tot 16.00. 
  • enkele bloklessen op vrijdagen of zaterdagen
  • en deelname aan de huiswerkgroep.
  • In het 2 de, 3 de en 4 de jaar een driedaagse over lesgeven.  
 • de studie belastig bedraagt ongeveer 5 tot 7 uur per week
 • Bij persoonlijke vragen over de inhoud van de cursus of vragen van persoonlijke aard ivm de cursus kan men zich altijd tot de docent wenden. Deze zal in ieder geval binnen 14 dagen een afspraak voor een gesprek maken.  
 • de Intensieve Yoga Scholing leidt op voor het diploma Yogadocent (hatha yoga en yogafilosofie) erkent door de Europese yoga federatie en de Nederlandse vereniging van yogaleerkrachten.
 • Na de opleiding is er de mogelijkheid tot het volgen van de Lerarenstudiegroep.  

Secretariaat:   Van Goyenlaan 35,  3723 GN  Bilthoven  
Telefoon: 030 - 2290180 
Lesadres:  Lange Nieuwstraat 3,  3512 PA  Utrecht 
Giro:  3419806 t.n.v. Yoga Centrum Utrecht te Bilthoven

 Plaats

De I.Y.S. is gehuisvest in het gebouw van Yoga Centrum Utrecht, aan de Lange Nieuwstraat 3 te Utrecht.  
Alle lessen vinden hier plaats op één weekend na, dat elders wordt gehouden. 
De Lange  Nieuwstraat ligt ongeveer 10 min. lopen van het station in het centrum van de oude binnenstad, vlakbij het Domplein. Met bus 2 is het van het station te bereiken.  plattegrond

Inschrijving
Inschrijving geschiedt na toelating tot de opleiding en nadat het aanmeldingsformulier getekend in ons bezit is. Wij sturen u dan de bevestiging van inschrijving toe. Deelnemers aan de opleiding gaan met de I.Y.S. een overeenkomst voor een studiejaar aan, die voor ieder volgend studiejaar zonder tegenbericht verlengd wordt.  

Toelatingseisen
De opleiding is voor iedereen toegankelijk die zich in de inhoud ervan kan herkennen en minimaal 2 jaar ervaring heeft in het ruime gebied van yoga. Verwacht wordt dat de kandidaat in staat is de aangeboden stof theoretisch en praktisch te verwerken op HBO niveau en minimaal HAVO als vooropleiding heeft of ouder is dan 23 jaar.
In een kennismakingsgesprek komt dit aan de orde.
Het is mogelijk een kennismakingsles mee te maken.  

Kosten
De kosten van de opleiding bedragen €  per jaar.

Bijkomende kosten:
studieboeken
2 weekenden per jaar à €  pw.
in het tweede, derde en vierde jaar een extra
driedaagse over lesgeven à €  *                                      
examengeld € *

vragen

Voor vragen van administratieve aard kan men zich tot het kantoor wenden en zal meestal direct en anders in ieder geval binnen twee weken uitsluitsel worden gegeven.

 


Wijze van betaling
Bij de bevestiging van aanmelding ontvangt u een nota voor het gehele bedrag of een termijn bedrag, afhankelijk van uw keuze. Bij een betaling in termijnen moeten wij kosten en rente in rekening brengen. € 15,- per betaling. 

Betaling geschiedt door een éénmalige machtiging te verstrekken.
Bij annulering worden kosten in rekening gebracht. Na de eerste week van september is annuleren niet meer mogelijk.  

Erkenning

De I.Y.S. heeft zich de laatste jaren sterk ingezet in een samenwerkingsverband van een aantal grote opleidingen, om tot een formulering van gezamenlijke eisen te komen waar een goede opleiding aan dient te voldoen. Zij is erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland, die aangesloten is bij de Europese Yoga Unie.  

vereniging yogadocenten nederland